מסמכי העמותה

תעודת מלכ"ר

אישור 46

אישור ניהול פנקסים

אישור ניהול תקין